Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stanovy

 

                

Stanovy firmy Arborea, žákovská s.r.o.arborea.jpg

 

 

§ 1 Žádosti a výkony žákovské firmy

Arborea, žákovská s.r.o. je pedagogický projekt Střední školy zemědělské a ekologické , Svatopluka Čecha 1180, Žatec 438 01. Účelem projektu je, aby žáci při vedení firmy získali a upotřebili klíčové kompetence pro úspešné zdolání přechodu ze školy do zaměstnání stejně jako vlastní iniciativu, zodpovědnost a schopnost týmové práce. Žákovská firma má současně obohatit možnosti smysluplného využívání volného času ve škole.


(2) Vztahy mezi školou a žákovskou firmou jsou smluvně upraveny.


(3) Obchodním záměrem žákovské firmy Arborea je

- prodej různorodého botanického materiálu

- provádění botanickou zahradou školy

Oblast služeb může být rozšířena.

 

§ 2 Základní kapitál

(1) Základní kapitál činí při zakládání žákovské firmy 6 770 Kč (slovy šesttisícsedmsetsedmdesát korun českých). Podíl společníka činí sumu základního kapitálu firmy vydělenou počtem společníků. Není možné získat více podílů než právě jeden.

 

§ 3 Hospodářský rok

Hospodářský rok je školním rokem.

 

§ 4 Členové / společníci

(1) V Žákovské s.r.o. mohou pracovat jen ti žáci, kteří

            -          jsou žáky nebo učiteli školy

            -          jsou současně společníky

            -          uznají platné stanovy žákovské firmy

O výjimkách rozhoduje představenstvo.


(2) Žádost o přijmutí / žádosti o místo jsou předkládány představenstvu, které o přijmutí rozhodne. Nově přijatí členové podepíší pracovní smlouvu a obdrží kopii stanov.


(3) Valná hromada společníků a tím i členská schůze volí vedení firmy.

Každý člen je povinen plnit úkoly žákovské firmy přesně a řádně. Místnosti využívané Žákovskou s.r.o. musí být udržovány v čistotě a v pořádku. To samé platí pro předměty, technické přístroje a materiály, které jsou v majetku školy nebo firmy.

Za svévolné poškození je zodpovědný původce popř. jeho zákonní zástupci.


(4) Členství v Žákovské s.r.o. končí

            -          na přání člena při dodržování výpovědní lhůty v délce 2 týdnů

            -          při  propouštění nebo vyloučení

Člen může být ze žákovské firmy vyloučen kvůli hrubému porušení převzatých povinností nebo při pokračující nedbalosti. Musí mu být dána příležitost se k tomu vyjádřit. O vyloučení rozhoduje vedení firmy.


(5) Člen může v případě silného poklesu výkonnosti v jednotlivých odvětví nebo jiných problémech dočasně mít dovolenou.

 

§ 5 Struktura žákovské firmy

(1) Společnost má 2 vedoucí. Ti vedou projekt a zastupují ho navenek.

(2) Společnost má volené vedení. Vedení se skládá z 2 členů.

            -          1. vedoucí

            -          2. vedoucí 

 

(3) Vedení společnosti organizuje a řídí všechny příslušná opatření společnosti podle § 1, odstavce 3. Rozhoduje o poskytnutí a vynesení práce, o finančních a personálních záležitostech. Všechny příslušné písemnosti žákovské firmy, které jsou směrovány na osoby mimo firmu, musí být podepsány aspoň jedním členem z vedení (žákem) po dohodě s projekt doprovázejícím učitelem.

         

(4) Žákovská firma se člení do následujících oddělení:

            -          personální oddělení

            -          finanční oddělení

            -          atd.

O konkrétním rozdělení úkolu jednotlivých oddělení rozhoduje oddělení samostatně. Zodpovědný je zvolený vedoucí oddělení.

 

§ 6 Valná hromada společníků

(1) Valná hromada je svolána, když je to v zájmu žákovské firmy, ale minimálně 1 x ročně v prvních měsících školního roku (výroční valná hromada). Všichni členové firmy jsou informování vývěskou. Valná hromada společníků (výroční valná hromada) má následující úkoly:

            -          kontrola a práce vedení

            -          přijetí zprávy o hospodaření s roční uzávěrkou

            -          nová volba popř. potvrzení členů vedení firmy

            -          rozhodnutí o použití zisku


(2) Vedení společnosti je voleno na dobu školního roku. Pokud je přítomna více jak polovina členů, je valná hromada schopná usnášení. Pokud tomu tak není, musí být svolána nová valná hromada, která je schopna usnášení. Oprávněni volit jsou všechny jako společníci registrované osoby. Registrace je úkolem personálního oddělení. Volitelní jsou všichni společníci, kteří jsou před přípravou volby jmenováni kandidáty, jsou žáky školy a min. 10 měsíců pracují v žákovské firmě. Projekt doprovázející učitel je stínovým členem vedení firmy.


(3) K využití zisku předloží vedení valné hromadě návrh.

 

§ Platnost stanov

(1) Stanovy vstupují v platnost dne 1.9.2009

Změny nebo doplňky je potřeba souhlasu valné hromady společníků.